فرمایشات حضرت ایت الله امام خامنه ای (مدظله اعالی)

شرط اصلی فعالیت درست در جبهه جنگ نرم….

شرط اصلی فعالیت درست شما در جبهه جنگ نرم،یکی اشنگاه فامیدوارانه است. من در مورد بعضی از شما،جای پدر بزرگ شما هستم. نگاه من به آینده، خوشبینانه است؛ نه از روی توهم، بلکه از روی بصیرت. مواظب باشید نگاهتان به آینده بدبینانه نباشد؛ امیدوارانه باشد، اگر نو امیدانه و بدبینانه شد، به دنبالش بی عملی، بی تحرکی، به دنبالش انزوا ... ادامه مطلب »

XSLT Plugin by Leo Jiang